การจัดแข่งขันแรลลี่

การแข่งขัน”แรลลี่”จัดเป็นกีฬายานยนต์ประะเภทหนึ่ง  ในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะการจัดการแข่งขันใน”ประเภทท่องเที่ยว” ซึ่งเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทั้งใกล้และไกลด้วยยานยนต์เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่จำเป็นต้องปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์  การจัดการแข่งขันในแต่ละรายการจึงได้รับความสนใจจากผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้เพราะ”การแข่งขันแรลลี่”ในประเภทท่องเที่ยวรวมไว้ซึ่งความสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ ที่สำคัญเป็นการสร้างสายใยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนคนพิศษ อีกทั้งยังได้โอกาสพบปะกับผู้คนหลากหลาย เป็นการเพิ่มพูนมิตรภาพและความประทับใจจากกิจกรรมการแข่งขัน

การจัดแข่งขัน”แรลลี่”เป็นงานละเอียดอ่อนที่ต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในการเตรียมการเป็นอย่างดี  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันจึงต้องกำหนดผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆไว้ล่วงหน้าให้ถูกต้องซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ

1.    การเตรียมงานก่อนการแข่งขัน
2.    การจัดงานบรรยายสรุปกฎ-กติกาฯ
3.    การดำเนินการแข่งขัน
4.    การจัดงานสันทนาการ และประกาศผลฯ

ขั้นตอนที่.1,2และ4 (การเตรียมการก่อนการแข่งขัน,การจัดงานบรรยายสรุปกฎ-กติกาฯ,การจัดงานสันทนาการและประกาศผลฯ)อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขันที่จะกำหนดรายละเอียดและเป้าหมายตามความประสงค์และงบประมาณ  โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องในสาระต่างๆที่สำคัญ   ซึ่งได้รวบรวมรายละเอียดที่สำคัญเพื่อพิจารณาประกอบการจัดการแข่งขันแรลลี่ไว้ในคู่มือฉบับนี้แล้ว

ขั้นตอนที่.3 (การดำเนินการแข่งขัน)เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายดำเนินการแข่งขันซึ่งต้องเป็นไปโดยอิสระภายใต้นโยบายของผู้จัดการแข่งขัน  การดำเนินการควรมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการให้เกิดความสนุกสนานได้สาระและสันทนาการ ส่วนผลการแข่งขันต้องเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  การดำเนินการแข่งขันจะถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์เมื่อได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s